Tarihçe-i Medrese

Bahçeden bir görüntü.


Canlılığını Koruyan Bir Medrese: Hacı Beşir Ağa Medresesi

Hacı Beşir Ağa Kimdir?

Osmanlı Hareminin en ünlü kızlar ağasından biri olan Hacı Beşir Ağa, küçük yaşta Afrika’dan İstanbul’a getirilmiş ve zamanla önemli mevkilere gelmiş bir ilim aşığı, saray memurudur.

İstanbul’a gelmesiyle kızlar ağası Yapraksız Ali Ağa’nın yanında eğitimine başlamıştır. Yapraksız Ali Ağanın yanında yetişip çeşitli görevlerde bulunduktan sonra padişah musahibi (Tatlı sohbetleri ile padişahın hoş vakit geçirmesini sağlayan kişi) olacak kadar bilgili ve hoşsohbet bir insandır.

Beşir Ağa 1705’te saray hazinedarı olmuş fakat 1713’te Kıbrıs’a sürülmüştü. Kıbrıs’tan Mısır’a ardından da Hicaz’a sürüldü. Ancak bir müddet sonra hacıların işleriyle ilgilenen Şeyhü’l Haremlik görevine tayin edildi. Beşir Ağa 1717’de İstanbul’a döndü ve III. Ahmed’in kızlar ağası oldu. Beşir Ağa I. Mahmud zamanında da görevine devam etti.

Beşir Ağa I. Mahmud üzerinde etkili olarak dönemin devlet adamlarının tayini ve devlet işlerinin yönlendirilmesinde önemli rol oynadı. Hacı Beşir Ağa 1746’da vefat etti ve Eyüp Sultan türbesinin yanına defnedildi. 29 yıl Harem ağalığı yapan Beşir Ağa büyük bir servet sahibi olmuş ve bu servetiyle sayısız hayır eseri yaptırmıştır.

Medrese Tarihçesi

Hacı Beşir Ağa’nın yaptırdığı hayır eserlerinden biri de Eyüp ilçe sınırları içerisinde bulunan ve adıyla anılan külliyedir. Külliye 1734-1740 yılları arasında yaptırılmış, döneminde birçok ilim adamı yetiştirmiştir.

Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Eyüp İlçesi’nde ‘Eyüp Yeni Yol’ un oturduğu vadi ile 3. Haliç Köprüsü’nün devamındaki çevre yolunun oturduğu vadi arasında kalan, tepeden kıyıya ve vadilere doğru inen yamaçlar üzerinde kurulmuş Nişanca semtinde yer alır.

Semt adını Tosyalı Nişancı (Celalzade) Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış olan külliyeden (cami ve hamamdan) almıştır.

Şimdiki Durum

Yıllarca inşasının ruhuna uygun bir şekilde hizmet eden Hacı Beşir Ağa Külliyesi, son 60 yılda adeta unutulmuş ve yıkık, dökük bir harabe halinde sokak hayvanlarına terkedilmişti.

Külliyenin günümüze kadar ayakta kalabilen Darü’l Hadis bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında (2010 kültür başkenti projesi kapsamında) restore edildi.

Ve şimdi, Şehbal İstanbul Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi olarak yeniden hayat buluyor

Eski Darü’l Hadis Medresesi, yeni adı ile Şehbal İstanbul Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nde haftanın yedi günü eğitimler, sosyal aktiviteler devam etmekte, medrese kuruluş amacına uygun olarak hizmete devam etmektedir.

Ön giriş kapısı ve kitabemiz


Vakfiye

Hacı Beşir Ağa Medresesi’nin, “21 Ağustos 1735 tarihli vakfiyesine göre; kütüphane (kitaplık), muallimhane (mektep) ve medreseden mürekkeb (bileşik) olan manzume (sistem), üç tarafından şahıslara ait mülk evler, bir tarafından ise yolla çevrilmiştir.

Sekiz odadan ibaret olan ve içinde akar suyu bulunan medresede “ulum-ı nafı’a-i şer’iyye ve fünun-ı mütedavile-i mer’iyye tedris edilecek (şeriata faydalı ilimler ve bilim eğitimi verilecek), iki alim ve fazıl (erdemli) şahıstan biri yevmi 25 akçe ile müderrislik (ders okutacak) ; diğeri, 20 akçe ile muhaddislik (hadis ile meşgul olacak) yapacaktı.

Kendilerine hücre tahsis edilecek talebe, ilim ve fen tahsiline kabiliyetli olanlardan seçilecek ve her hücrede bir kişi kalacaktı. Her talebeye, günde beş akçe vazife ve iki akçe mum parası olmak üzere yedi akçe verilecek ve bunlar müderris ve muhaddislerin kütüphanede verdikleri derse devam edeceklerdi.

Kütüphanede bulunan vakıf eserler üç “hafız-ı kütüb”ün sorumluluğundaydı. Bunlardan günde 15 akçe vazife verilecek olan birincisi, medrese dışında alim, fazıl, dindar, sadakat ve dürüstlük sahibi bir kimse olacaktı.

İkinci ve üçüncü hafız-ı kütübler ise medrese talebesi arasından seçilecek; ikinci muid (yardımcı) olaca, her ikisi de gündelik altı akçe vazife alacaktı. Yine bir talebe kütüphanede mevcut kitapları, ad ve vasıflarıyla bir deftere geçirecek, her yılın başında mütecelli (vakfın idarecisi) tarafından vakfiyede mevcut kitapların sayımı yapılacaktı.

Her gün hafız-ı kütübden (kütüphanecilerden) biri nöbetleşerek kütüphanede bulunacak, talebenin istediği kitapları verecek, fakat kitaplar hiçbir şekilde kütüphane dışına çıkartılmayacaktı.

Kütüphane dışına kitap çıkartılmasına izin veren kütüphaneci, vazifeden uzaklaştırılıp yerine dürüst bir kimse getirilecekti.

Medresenin bevvab (kapıcı), ferraş (temizlikçi) gibi vazifelileri de yine medrese talebesinden seçilecek ve bu işler karşılığında vakfiyede belirtilen ücretleri alacaklardı.

Külliyenin girişinin bitişiğinde çeşme, çeşmenin üzerinde ise sıbyan mektebi yer alır. Kapısı mevcut olmayan girişten, merdivenli bir geçit ve daha sonra da rampa ile darülhadisin avlusuna ulaşılır.

Hücreler avlunun etrafında “L” meydana getirecek şekilde sıralanmış, hücrelerin doğu ucuna da dershane yerleştirilmiştir.“1869’daki medrese listesinde adına rastlanmayan Hacı Beşir Ağa Darülhadisi’nde, 1792 yılında yapılan tespitlerde, iki hücrenin hafız-ı kütüblere (kütüphanecilere), diğer hücrelerden dördünün nazır-ı kütüb (kütüphaneye bakan), ferraş (temizlikçi), kayyum (cami hademesi) ve bevvaba (kapıcıya) tahsis edilmiş olduğu ve medresede toplam “8” kişinin yaşadığı belirtilmiştir.1914 yılında “Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi” kuruluş çalışmaları kapsamında hazırlanan “ Ders Vekaleti Medrese ve Müderris Defteri”nin içindeki rapora göre, “Hacı Beşir Ağa Darülhadisi kadro harici bırakılmıştır.

Raporda; sekiz adet olduğu belirtilen odalarda, iki kişinin yaşaması mümkün olmasına rağmen bir kişinin yaşamasının çok daha sıhhi olacağı yazılmıştır. Harap durumdaki bir adet muhdes (sonradan yapılmış) barakanın ve odaların arkaları açık olmasına rağmen gerektiği gibi açıklıkları olmadığı, iki odasının arkasının tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca darülhadisin yeniden kullanılabilmesi için, biraz darca olan avlusu, harap durumdaki çamaşırhane, gusulhane ve abdesthaneleri, kuyusu, dershanesi ve kütüphanesi ile tamir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Külliyede 10 öğrencinin kalabileceği belirtilmiştir.

Yeri güzel ve havadar olan medresenin, bitişiğindeki mektebin de ilavesiyle yeniden inşası önerilmiştir.
İstanbul medreseleri üzerine araştırmalar yapan tarihçi M.Kütükoğlu yaptığı çalışmalar sırasında Hacı Beşir Ağa Darülhadisi’nin 19. yy’da yapılan bazı tamirlerini tespit etmiştir.

Bunlardan ilki 1869’da olup, Hacı Arif Efendi tarafından 4900 kuruş masrafla yapılmıştır. 1874’dekinde ise medresenin sadece bir odası onarılmış, tamirat Fenerli Nikola Kalfa tarafından gerçekleştirilmiştir.

Külliyenin, Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndaki dosyasında, 1973 yılına ait olan birkaç fotoğraf dışında başka belge bulunmamaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde bulunan Encümen Arşivi’nde ise külliyenin 19. yüzyıl başındaki ve 1946 Temmuz’undaki durumu belgeleyen fotoğraflar mevcuttur.

1914 tespitleri sonucunda kadro dışı bırakılan külliye, 1918 sonlarında muhacirler tarafından işgal edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin son döneminden beri restorasyonu ile ilgili bir çalışma yapılmayan külliye, 1995’te belediye tarafından boşaltılıncaya kadar fakir aileler tarafından kullanılmıştır. Bu kullanım süresince külliye elemanlarına birçok ek müdahaleler yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>